Saltar navegación

Pode haber erros na mostraxe?

O escalonamento é un artefacto (distorsión percibida ou calquera outro erro nos datos causado polo propio instrumento da observación ou medición) do proceso de gravación dixital que ilustra cómo as formas de onda rexistradas dixitalmente somentes son aproximacións das fontes analóxicas. Sempre serán aproximacións, en certo senso, xa que é teoricamente imposible almacenar datos continuos dixitalmente. Con todo, ao aumentar o número de mostras tomadas cada segundo (a frecuencia de mostraxe), así como a exactitude das mostras (a resolución), pódese facer unha gravación extremadamente precisa.

Pregunta Verdadeira ou Falsa

Pregunta 1

As formas de onda rexistradas dixitalmente son exactamente iguais ás rexistradas analóxicamente

Suxestión

Lee con atención o texto

Pregunta 2

Un artefacto é un erro na mostra dixital causado pola propia medición.

Pregunta 3

O escalonamento é un erro típico das sinais dixitais